Lost & Found

Lost and Found (3) AT

ပိုက်ဆံအိတ် အပါအဝင်
ကျွတ်ကျွတ်အိတ်မဲ ၁ အိတ် ကောက်ရထားပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းမှန်ကန်စွာပြော၍ လက်မှတ်ဂိတ်တွင်စုံစမ်းကြပါရန်

မှတ်ချက်။ ပိုင်ရှင်မတွေ့သေးပါ။

Lost and Found (2) YMN မှတ်ပုံတင် ၁ ခု ကောက်ရထားပါသည်။ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် အချက်အလက် အပြည့်အစုံပြော၍လက်မှတ်ဂိတ်တွင် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ Edited ပိုင်ရှင်ထံသို့ ကားဂိတ်မှတဆင့် ပေးပို့ပြီး၊ လက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီးLost and Found (1) PNW ဥယျာဉ်အတွင်း ပိုက်ဆံအိတ် တစ်လုံး ကောက်ရထားပါသည်။ အိတ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ကဒ် ပါပါသည်။ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ထုတ်ယူပါရန်။ Edited ပိုင်ရှင်တိုယ်တိုင်လာရောက်ထုတ်ယူပြီး